Harpidetu gure newsletterari

Harpidetu zaitez Euskal kultur erakundearen newsletterari SORMEN aldizkariko azken artikuluen berri ukaiteko. Dohainik da. Hilabetean behin eskuratuko duzu emailez.

Euskal kultur erakundearen newslettera hilabetean behin zabaltzen dugu, dohainik.
Euskal kultur erakundearen newslettera hilabetean behin zabaltzen dugu, dohainik.

Euskarri horren bitartez, albiste laburren bidez, kultura eragileentzako interesgarriak izan daitezkeen esteka hautatuak (deialdien iragarpenak, lehiaketak, formakuntzen aurkezpenak, lan-eskaintzak, ikerketak eta inkestak, baliabide anitzak...) hedatzen ditugu ere (ikus newsletteren artxiboa orri honetan). 

Harpidetzeko euskarazko newsletterari klikatu ondoko botoian. 

Oharra: izena eman ondoan, mezu bat errezibituko duzu zure e-postan. Galdeginen dizu zure izen-ematea baieztatzea (horrela ez zaitu nehork bortxaz harpidetzen ahalko zure helbidea baliatuz).